Make your own free website on Tripod.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตูมที่ตั้ง
สำนักงานเช่าเลขที่ 321/2 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
โทรศัพท์ 0-4459-1151 หรือ 0-4453-4192  
E-mail: nonthatum@hotmail.com  
http://nonthatum.tripod.com

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ สายอาชีพ และอัธยาศัย
2. วางแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนในระดับอำเภอ
3. พัฒนาบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน เครือข่ายและองค์กรนักศึกษา
4. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนภายในอำเภอ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  โครงสร้างองค์กร
แบ่งงาน เป็น 2 กลุ่มงาน
1. ฝ่ายบริหาร
2. ฝ่ายส่งเสริมและบริการการศึกษา

บุคลากร
หัวหน้าศูนย์ฯ 1 คน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน
นักการภารโรง 1 คน
ครูอาสาสมัครฯ 3 คน
บรรณารักษ์(จ้างเหมา) 1 คน
ครู ปอ. 1 คน
ครูศูนย์การเรียน(ศรช.) 11 คน