Make your own free website on Tripod.com
ศูนย์การเรียนชุมชน

จัดและให้บริการ การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ทุกกิจกรรม และจัดกิจกรรมอื่นๆ สนองตอบตามความต้องการของชุมชน และเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ตามคำนิยม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง

 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน
ที่ตั้ง สภาพทั่วไป ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ดำเนินการ
บ้านตูม หมูที่ 7 ตำบลท่าตูม ที่ตั้ง วัดบ้านตูม อาคารถาวรเป็นปูนชั้นเดียว
สภาพทั่วไป เจ้าอาวาสวัดและชุมชน ให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี และจัดสร้างอาคารให้ มีสื่อเอกสาร ค่อนข้างพร้อม ความต้องการ ชุดรับสัญญาณ ดาวเทียม วีดีโอ โทรทัศน์ แก้ปัญหาโดยยืมจาก ศบอ.
ผู้รับผิดชอบ นางมยุรี  ทองสุก
สายสามัญ
สายอาชีพ
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
ปัญหาและอุปสรรค
บ้านทุ่งโก หมูที่ 2 ตำบลหนองเมธี
ที่ตั้ง วัดบ้านทุ่งโก อาคารถาวรเป็นไม้ชั้นเดียว
สภาพทั่วไป เจ้าอาวาสวัดและชุมชน ให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี และจัดสร้างอาคารให้ มีสื่อเอกสาร ค่อนข้างพร้อม มีชุดรับสัญญาณดาวเทียม วีดีโอ โทรทัศน์ ความต้องการ คอมพิวเตอร์ จัดตั้งเป็น ศรช.เฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับผิดชอบ นางอุลัย  จันทร์งาม

สายสามัญ
สายอาชีพ
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
จัด กศ.หลักสูตร ปอ. ปัญหาและอุปสรรค

บ้านหนองบัว หมูที่ 2 ตำบลหนองบัว
ที่ตั้ง วัดบ้านหนองบัว อาคารไม้ชั้นเดียว
สภาพทั่วไป เจ้าอาวาสวัดและชุมชน ให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมต่างๆพอสมควร อาคารจัดสร้าง จากการ ทอดผ้าป่า มีสื่อแต่ยังไม่เพียงพอ ความต้องการ ยังต้องการสื่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุดรับสัญญาณ ดาวเทียม วีดีโอ โทรทัศน์ แก้ปัญหาโดยยืมจาก ศบอ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราวรรณ  พรมบุตร

สายสามัญ
สายอาชีพ
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
ปัญหาและอุปสรรค

บ้านบัวโคก หมูที่ 2 ตำบลบัวโคก
ที่ตั้ง อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ของ อบต.บัวโคก
สภาพทั่วไป มีสื่อให้บริการ แต่ยังไม่เพียงพอ ความต้องการ ยังต้องการสื่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุดรับสัญญาณ ดาวเทียม วีดีโอ โทรทัศน์ แก้ปัญหาโดยยืมจาก ศบอ
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิลาวัณย์ อรัญศรี

สายสามัญ
สายอาชีพ
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
ปัญหาและอุปสรรค