Make your own free website on Tripod.com

 

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

 

จัดและให้บริการข่าวสารข้อมูล หนังสือพิมพ์ และวารสาร เพื่อให้ความรู้สาระและบันเทิงแก่ประชาชนเป้าหมาย เพื่อป้องกันการลืมหนังสือ และให้มีนิสัยรักการอ่าน
จัดหาและส่งหนังสือ
      ที่อ่านประเภทหนังสือพิมพ์   หนังสือพิมพ์ วันละ 2 ฉบับ/แห่ง
      ที่อ่านประเภทวารสาร        หนังสือวารสารรายสัปดาห์/รายปักษ์/รายเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 เล่ม/เดือน/แห่ง

ประเภท และจำนวน
       มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 2 ประเภท คือ
               ประเภทหนังสือพิมพ์   จำนวน 64 แห่ง
               ประเภทวารสาร        จำนวน 44 แห่ง

ตำบลท่าตูม
กระสัง ม.4 / ปราสาท ม.5 / ลุงปุง ม.8 / บัลลังก์ ม.10 / น้ำคำ ม.11 / เอือด ม.12 / หมากมี่ ม.14 / แข้ค่อน ม.15 / โพนทา ม.16 / หนองปล้อง ม.18 / น้ำชับ ม.20 /
ตำบลหนองบัว
หนองบัว ม.1 / หนองบัว ม.2 / ตลาดไทร ม.3 / ดงเย็น ม.4 / โพนงอย ม.5 / ไกลเสนียด ม.6 / ไกลเสนียด ม.7 / ม่วงมูล ม.8 / หนองกลาง ม.11 /
ตำบลโพนครก
โพนครก ม.1 / ขี้เหล็ก ม.3 / สำโรง ม.4 / ขี้ตุ่น ม.6 / กุดมะโน ม.7 / เชียงท้าว ม.8 / ห้วยอารีย์ ม.10 / โพนยาง ม.11 / โพนครก ม.13/ สำโรง ม.4

ตำบลทุ่งกุลา
ปอหมัน ม.1 / ปอหมัน ม.2 / บัวขาว ม.3 / ตานบ ม.4 / น้ำอ้อม ม.5 / โนนระเวียง ม.6 / ตาเสือ ม.7 / ตาแอก ม.9 /

ตำบลพรมเทพ
พรมเทพ ม.1 / เหล่า ม.3 / สาโรช ม.5 / หัวพี ม.9 / บุใหญ่ ม.12 / โนนขวาว ม.13 / ไพรเวง ม.14 / โนนแคน ม.15 / ตาโต ม.16 / สะเดา ม.2 /
ตำบลเมืองแก
หนองยาง ม.1 / หนองคูน้อย ม.2 / เมืองแก ม.3 / หนองม่วง ม4 / ท่าศิลา ม.5 / โคกล่าม ม.6 / โนนสาย ม.7 / หนองแวง ม.9 / กุง ม.10 / หนองขาม ม.12 / โนนกลาง ม.13 / ร่มไทร ม.15 /
 ตำบลบัวโคก
หนองแสง ม.3 / พิงพวย ม.4 / โสมน ม.5 / กะเตียว ม.6 / ซองแมว ม.7 / บัวโคก ม.8 / จันทร์งาน ม.9 / หัวแรต ม.10 / อาเยาะ ม.12 / หนองเม็ก ม.13 / โสมน ม.14 / 70 ธรรมษา ม.15 / หนองขาม ม.17 /
ตำบลหนองเมธี
หนองเมธี ม.1 / ทุ่งโก ม.2 / บุผาง ม.3 / ทุ่งมน ม.4 / นานวล ม.5 / ยางน้อย ม.6 / พเนาว์ ม.7 / หนองคูใหญ่ ม.8 / โคกระกา ม.9 / 81 แร้งไข่ ม.10 /
ตำบลบะ
บะ ม.1 / เปือยปราสาท ม.4 / โนนสูง ม.5 / สำโรง ม.7 / เฉนียง ม.8 / ปรีง ม.10 / ปรีง ม.11 / ยางเกา ม.13 /
ตำบลกระโพ
กระเจา ม.2 / หนองอีดำ ม.3 / บอน ม.4 / อาคุณ ม.4 / ตระมุง ม.6 / จินดา ม.7 / ตาคิตย์ ม.8 / ตากลาง ม.9 / โนนโพธิ์ ม.10 / ศาลา ม.11 / หนองยึง ม.12 / ภูดิน ม.15 / โคกกุง ม.17 / หินเหล็กไฟ ม.18 / ด่าน ม.19