Make your own free website on Tripod.com

รายงานผลดำเนินการทุกกิจกรรม

ลำดับที่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

(คน/แห่ง)

ผลงาน

(คน/แห่ง)

งบประมาณ

ที่ได้รับ

ใช้ไป

คิดเป็นร้อยละ

1.

แผนงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน

งานบริหาร (รหัส 0105)

-          ค่าเช่าบ้าน

-          ค่าเดินทางในการเดินทางไปราชการ

-          ค่าวัสดุสำนักงาน

-

-

5,000

5,000

100

2.

แผนงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

2.1 งานการศึกษาสายสามัญ

    ระดับประถมศึกษา

-          ครูประจำกลุ่ม

-          ครูอาสา ฯ

 

 

 

250

280

 

 

 

260

186

 

 

 

107,175

4,800

 

 

 

107,175

4,800

 

 

 

100

100

 

2.1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

      ( รหัส  0210 )

    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

             -  ด้อยโอกาส(เงินอุดหนุน)

     หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ (ปอ)

 

 

1,150

 

145

24

 

 

1,488

 

143

24

 

 

379,000

 

55,200

76,000

 

 

379,000

 

55,200

76,000

 

 

100

 

100

100

 

2.2     กลุ่มสนใจ  (รหัส 0206)

และบัญชีชาวบ้าน

656

 

1003

35,500

35,500

 

100

 

 

2.3     งานการศึกษานอกโรงเรียนสาย     

อาชีพ  ( รหัส  0207 )   

 

867

 

970

 

312,000

 

312,000

 

100

3.

แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน

3.1 งานห้องสมุดประชาชน

3.2 งานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

-          ประเภทหนังสือ

-          ประเภทวารสาร

 

 

1         แห่ง

 

64     แห่ง

44  แห่ง

 

 

1  แห่ง

 

64     แห่ง

44  แห่ง

 

 

71,250

 

-

-

 

 

71,250

 

-

-

 

 

100

 

100

100

4.

เงินนอกงบประมาณ

-          เงินบำรุงการศึกษา

-          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

340

 

 

288

 

 

117,840

 

 

135,400

 

 

114.90

 

รวม   คน  

3,712

4,161

 

 

 

 

รวม   แห่ง

109

109

 

 

 

 

รวมเงิน

 

 

1,163,765

1,181,325