Make your own free website on Tripod.com

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ความเป็นมา
                กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ประกาศจัดตั้งห้องสมุดประชาชน อำเภอท่าตูม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 โดยในระยะแรกไม่มีอาคารห้องสมุดเป็นเอกเทศถาวร ได้ขออนุญาตใช้อาคารของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูมเป็นที่ตั้งห้องสมุดและเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2500
เป็นต้นมา ต่อมาในปี 2538 จังหวัดสุรินทร์ ได้อนุมัติให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ จัดสร้าง ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอท่าตูม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ขึ้นเป็นแห่งที่สามของจังหวัดสุรินทร์ โดยจัดสร้างที่อำเภอท่าตูม และเป็นลำดับที่ 74 ของประเทศ

เสด็จพิธีเปิด     23 มิถุนายน 2543
ผลการดำเนินงาน
                พื้นที่ก่อสร้าง ได้ขอใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างอาคารจาก
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งครอบครองที่ราชพัสดุและได้ก่อสร้างอาคารบนที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขที่ สร.796 ตั้งอยู่ที่ ถนนปัทมานนท์ ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่จำนวน 2 งาน ตัวอาคาร
จัดสร้างตามแบบมาตรฐาน เป็นอาคาร 2 ชั้น ได้ดำเนินการก่อสร้าง
อาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร
์ เป็นแบบแปลนขยายข้าง ห้องเฉลิมพระเกียรติ หัวใจของห้องสมุดประชาชน
"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ คือ

ห้องเฉลิมพระเกียรติ
                ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอพระราชประวัติ พระปรีชาญาณ และพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ห้องหนังสือ หนังสือที่จัดบริการประกอบด้วย หนังสืออ้างอิง นวนิยาย สารคดีและแบบเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษานอกโรงเรียนสามารถยืมหนังสือเรียนไปใช้ นอกจากนี้ยังมีหนังสือพิมพ์และวารสารจัดบริการ พร้อมกฤตภาค จุลสาร และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

ห้องเด็กและครอบครัว
จัดรูปแบบให้น่าสนใจ ตั้งแต่หน้าประตู ซึ่งจำลองบ้านคุณหนู ภายในจัดบริเวณเฉพาะสำหรับเด็ก และครอบครัว ด้วยการจัดหนังสือและสื่อนานาชนิด ซึ่งมีทั้งสื่อทดลองที่ผู้ใช้สามารถทดลองด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม เครื่องเล่นและสื่อสาธิต ในบริเวณนี้จัดบรรยากาศดึงดูดความสนใจ มีเวทีสำหรับคุณหนู กระท่อมหลังน้อย พร้อมจัดที่นั่งอ่าน ที่นั่งเล่น มีบริเวณจัดกิจกรรมที่เด็ก และครอบครัวสามารถมีส่วน ในการร่วมกิจกรรม

  พลังแผ่นดิน

ห้องพลังแผ่นดิน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการตามพระราชดำริ นิทรรศการวันสำคัญและเทศกาล โดยจัดไว้ที่ห้องกลางบริเวณด้านบน
ประกอบด้วย หนังสือพระราชนิพนธ์ ภาพพระราชกรณียกิจ คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียที่สามารถใช้ศึกษาด้วยตนเอง

ห้องธรรมรังษี
นำเสนอประวัติของหลวงปู่ธรรมรังษี และ พระเกจิอาจารย์ ที่เป็นที่เคารพของชาวอำเภอท่าตูม และจังหวัดสุรินทร์ หนังสือพระไตรปิฎก รวบรวมหนังสือและเทปธรรมะ โต๊ะหมู่บูชา สมุดสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอีกด้วย
ห้องโลกาภิวัฒน์
เป็นห้องที่มุ่งพัฒนาให ้เป็นศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ของอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะบริการสื่อ เพื่อการศึกษาค้นคว้า เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อประกอบการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และให้บริการด้าน internet สื่อ multimidiea

ห้องบัวตูม
ปราสาทนางบัวตูม เรื่องราวของชาวส่วยกับความผูกพันของช้าง ความเชื่อพิธีกรรมของชาวส่วย ภาพแสดงงานช้างของจังหวัดสุรินทร์
ภาพวาด เตียนเปรี๊ยะสวาสดิ์เนียงบัวตูมเนานึงปราสาท ตำนานอำเภอท่าตูม
หัตถกรรมผ้าไหม และความภูมิใจของชาวท่าตูม

บริเวณพื้นที่รอบอาคาร
จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ในหลายเรื่อง อาทิ จัดสวนไม้กลายเป็นหิน ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนสมุนไพร พืชผักปลอกสารพิษ และ ศูนย์เรียนรู้ เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์

คำขวัญอำเภอท่าตูม
ท่าตูม ช้างใหญ่ ผ้าไหมเนื้อดี ประเพณี เรือยาว ข้าวหลามขึ้นชื่อ เลื่องลือ ทุ่งกุลา งามตาแม่น้ำมูล
[ BACK ]