Make your own free website on Tripod.com
หมู่บ้านรองเท้า

 

บ้านหนองตาด ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์               

-   ห่างจากอำเภอท่าตูมไปเส้นทาง อ.ท่าตูม - สุรินทร์ 17 กิโลเมตร    
-   ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ตามเส้นทางสุรินทร์ - ท่าตูม 34 กิโลเมตร                       
-   กลุ่มทำรองเท้าจัดขึ้น  เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙  ครั้งแรก มีสมาชิก   15 คน
-   ราคามีตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป                                                     
-  โครงการการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาชนบทสนับสนุนเงินงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐   บาท  
           
สภาพปัจจุบัน มีอุตสาหกรรมการทำรองเท้าในครัวเรือนและประชาชนในหมู่บ้าน มีงานทำตลอดปี และมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ