Make your own free website on Tripod.com
                                                                         อำเภอท่าตูมเคลื่อนที่

หลักการ
         หน่วยงานราชการอำเภอท่าตูมประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานที่ให้การบริการแก่ประชาชน   และมีวันหยุดราชการตามระบบราชการในขั้นตอนการให้
บริการ    อาจจะมีหลายขั้นตอน   ทำให้การบริการของประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวก   หรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน ให้ในบางครั้งประชาชน
ไม่ สามารถมารับบริการให้แล้วเสร็จได้   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในบริการที่สามารถรับบริการในหนึ่งวันเสร็จ  และประหยัดค่าใช้จ่ายในการมา
ติดต่อราชการ  จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
            เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการและความสะดวกจากหน่วยงานราชการ

สถานที่ดำเนินงาน
         
กำหนดโดยผู้นำชุมชน   โดยจัดทำเป็นแผนรายปี  หมุนเวียนครบทุกตำบลตามความต้องการของชุมชน

วัน เวลา
       
ทุกวันเสาร์ที่    2 ของทุกเดือน   ตลอดปี    

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       ทุกส่วนราชการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
      ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตูม

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตูมจัดหน่วยออกร่วม   ดังนี้
      1. บริการตัดผม   เสริมสวยฟรี
      2. บริการด้านช่างไฟฟ้า
     3. สาธิตการฝึกอาชีพ   เช่น การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
    4. ห้องสมุดเคลื่อนที่
   5. ฉายวิดิทัศน์  ให้ความรู้แก่ประชาชน   เป็นต้น   

                                                                       สรุปภาพรวมจำนวนงบประมาณที่หน่วยงาน/สถานศึกษาได้รับจัดสรร
                                                                                    ประจำปีงบประมาณ 2545

แผนงาน-งานโครงการ
1.  งานบริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  รหัสงบประมาณ  0105
     - ค่าเช่าบ้าน                                                            28,800         บาท
     - ค่าเช่าสำนักงาน                                                  36,000         บาท
     - ค่าบริหารศูนย์ฯ                                                     6,000          บาท
                      รวมทั้งสิ้น                                              70,000          บาท
2. งานเบ็ดเสร็จพื้นฐาน  (ครูอาสาสมัครฯ)
     - ค่าจ้างชั่วคราว(ครูอาสาสมัคร 3 คน)             228,960         บาท
     - ค่าใช้สอยวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ            4,500         บาท
                       รวมทั้งสิ้น                                          233,460         บาท
3. งานห้องสมุดประชาชน " เฉลิมราชกุมารี ฯ"
     - ค่าตอบแทนใช้สอย                                            37,000         บาท
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง                                                          4,000         บาท
     - ค่าวัสดุสำนักงาน                                                3,000          บาท
     - ค่าสื่อ/กิจกรรม                                                  70,000         บาท
     - ค่าสาธารณูปโภค                                             12,100        บาท
                    รวมทั้งสิ้น                                            126,100       บาท

                                                                                   สรุปภาพรวมจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ที่
งาน
เป้าหมาย
งบประมาณที่ได้รับ
รวม
     
ค่า
ตอบแทน
ค่า
ข้อสอบ
ค่าตรวจ
กระดาษคำตอบ

ค่าดำเนิน
การสอบ
ค่าวัสดุ  
1.
งานการศึกษาสายสามัญ
1.1 ระดับประถมศึกษา
   - ครูอาสาสมัครฯ
  - ครูประจำกลุ่ม


210
200


-
105,000


10,920
10,400


504
480


2,100
2,10016,800
10,000


30,324
127,980
  1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   - ครูประจำกลุ่ม

1,600

600,000

62,400

2,880

16,200

16,000

697,480
  1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   - ครูประจำกลุ่ม

650

195,000

16,900

1,170

6,600

66,950

286,620
2.
งานการศึกษาสายอาชีพ
2.1  กลุ่มสนใจ

500

-

-

-

-

-

40,000
  2.2 กลุ่มวิชาชีพระยะสั้น
900
530,000
-
-
-
100,000
630,000